Kort presentation av brf. Gråbo:

2008-11-16 | Av: GN-red


Kort historia:

Husen byggdes mellan 1960 – 62.
Den 1/6 1962 flyttade man in i nr 10, vilket var det sist färdigställda.
Husen har 7 våningar med 3 –resp. 2-rumslägenheter, skilda åt av en halvtrappa.
Varje hus har 35 lägenheter. Några få av de ursprungliga medlemmarna bor ännu kvar! Till varje lägenhet hör ett vinds- och ett källarförråd. Vissa vindsförråd ligger faktiskt i källaren.


Tvättstugor

I varje hus finns tvättstuga, innehållande 2 tvättmaskiner, torktumlare
samt ett torkrum. 3 tvättider per dag, mellan kl. 07 – 22. Bokning sker
med ett lås som sätts in i en tavla med datum och klockslag.


Återvinning

I källaren finns behållare för återvinning. Skyltar visar vad som skall placeras i vilken behållare.
Läs gärna även i "Återvinningsfliken" här på sidan också.


Övriga lokaler:

I hus nr 10 finns en ”snickarbod”. Vanlig lgh-nyckel passar.
Här finns även ett övernattningsrum att hyra för 100:-/natt. Bokning görs hos vicevärden.
I hus nr 8 finns ett mangelrum med en gammal hederlig stenmangel.
Här finns även fritidslokalen som används till olika aktiviteter. Den kan lånas för privata sammankomster e.dyl.

Styrelsens brevlåda

I hus nr 6, i entrén, finns en brevlåda för brev och handlingar till styrelsen.
I källaren finns en expedition.


Fastighetsskötsel m.m.

Vid 6:ans tvättstuga har fastighetsskötaren (Roger) sitt kontor.
Trappstädning sköts av HSB Service. Mellan 8:an och 10:an har vi lekplatsen samt en uteplats, mycket populär under sommarhalvåret. -
Därintill två små hus; det ena för fastighetsskötseln, det andra, ”miljöhuset”
har igloos för tomglas, plats för kasserade lysrör och glödlampor, kassett för batterier och en häck för gamla färgburkar, oljor o annat miljöfarligt avfall.
Här förvaras även diverse attiraljer för trädgårdsskötseln. Det mesta arbetet
med plantering, vattning, rensning etc, sköts på frivillig väg av ”blomster-
flickorna”. Alla med kunskap och intresse är välkomna att delta!

Grovsopor, t.ex. möbler o. dyl. får ej läggas i källaren utan skall fraktas till sortergården! Se anslag!

P-plats, med eller utan el, söks hos vicevärden.
I entréerna och här på sidan finns namn och tfn. till samtliga i aktuell styrelse.

Du som är nyinflyttad och har fräscha idéer om hur vi kan öka trevnaden i Gråbo,
tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen!
/sekr.

Styrelse:
Ewa Carlsson Ordförande
Zanitha Bokinge-Lif Vice ordf. 070-7791857
Olga Pozdeeva. Sekretare 070-7714748
Ann Båge Vicevärd 070-6403397
Jan-Irvis Scheynius Vicevärd 073-5996158
Per Andersson ledamot 070-5985846
Bo Hedlund ledamot 070-3747607
Marianne Jonsson Revisor 070-8209169
Björn Eriksson revisorssuppl.

Zanitha är ansvarig för välkomnande och introduktion av nyinflyttade.


HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid 24 april 2017, Folkets Park i Huskvarna
Plats Folkets Park i Huskvarna

§ 1. Stämman öppnas Ordf. Zanitha Bokinge Livf hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppen.

§ 2. Val av ordförande Klas Thorberg utses att som ordförande leda stämman.

§ 3. Protokollförare Olga Pozdeeva utses till protokollförare vid stämman.

§ 4. Röstlängd Förteckning över 44 närvarande medlemmar godkänns som röstlängd. För lägenhet N 8 har lämnats in fullmakt till lägenhet N 15 (Bil. 1 Röstlängd).

§ 5. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. (Bil. 4 Dagordningen)

§ 6. Val av justerare Bo Hedlund och Bodil Mårtenson Hagbranth utses att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll.

§ 7. Kallelse Stämman förklaras i behörig ordning kallad.

§ 8. Årsredovisningen Styrelsens årsredovisning föredras av Inger Strandlund, HSBs ledamot. Årsredovisningen i sin helhet läggs med godkännande till handlingarna. (Bil 2. Årsredovisningen 2016).

§ 9. Revisionsberättelse Revisorernas berättelse läggs med godkännande till handlingarna.

§ 10. Årets resultat Stämman beslutar att föreningens disponibla medel per 31/12-2016 fördelas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen (sid. 4) (Bil. 2 Årsredovisningen 2016).

§ 11. Årets resultat Stämman beslutar att föreningens disponibla medel per 2015-12-31 fördelas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Bil. 2

§ 12. Ansvarsfrihet Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 13. Styrelsens arvode Arvode följer utvecklingen av prisbasbelopp för år 2017.

§ 14. Val av styrelse Enligt valberedningens förslag beslutar stämman enhälligt att välja Ewa Carlsson till ledamot, nyval på 2 år, Jan-Irvis Scheynius, ledamot, omval på 2 år, Per-Andersson, ledamot, omval på 2 år.

§ 15. Val av revisor och suppleant Till revisor väljs Marianne Jonsson, omval på 1 år. Revisorssuppleant: Björn Eriksson, nyval på 1 år.

§ 16. Valberedning Till valberedning utses Maria Gustavsson, omval på 1 år och sammankallande, samt Björn Eriksson, nyval på 1 år.

§ 17. Val av festkommitté Till festkommitté utses Kerstin Carlsson, Ann-Marie Karlsson och Siv-Britt Käll, Annika Pantzer, Ann Båge. 19:e augusti fastställs som datum för gårdsfesten. Övriga ansvarsområden: studie- och fritidsverksamhetsansvarig, miljöansvarig lämnas ut för diskussion. Medlemmar som känner sig manade att arbeta inom ett visst område är välkomna att höra av sig till styrelsen.

§ 18. Val av två ombud till distriktsstämma Bo Hedlund och Jan-Irvis Scheynius väljs till ombud till distriktsstämma HSB Göta.

§ 19. Stadgarändring Reviderade föreningsstadgar baserade på normalstadgar 2011 för HSBs bostadsrättsföreningar med distrikt version 5 presenteras. Inger Strandlund förklarar ändringar och anpassningar till Brf Gråbo. Medlemmar röstar enhälligt för att godkänna de nya stadgarna.

§ 20. Avgift för andrahandsuthyrning Styrelsen informerar om planerna att införa en avgift för andrahandsuthyrning motsvarande 10 % av prisbasbelopp som ska betalas av lägenhetsinnehavaren. Styrelsen motiverar förslaget både med medförda administrativa kostnader och det reducerade ansvaret för gemensam egendom, vilket uthyrningen medför. Medlemmarna uttryckte generellt positiv attityd till avgiften för andrahandsuthyrning.

§ 21 Pågående projekt Styrelsens ordförande informerar om planerade projekt för år 2017: ombygge av lekplatsen, uteplatsen, boulebana och förnyelse av växter. Planerat att vara klart juni 2017. Under hösten 2017 planeras byte av lägenhetsdörrar samt medföljande ommålning av trapphus. Philip Svartz, upphandlare på HSB, presenterar utbud av säkerhetsdörrar på marknaden samt ett modernare portkodsystem med högre säkerhetsstandard.

§ 22. Medlemskapet i snickarbod Styrelsen upplever att användning av snickarboden har minskat och att städning av detsamma inte motsvarar förväntningarna. Styrelsen föreslår att införa ett betalt medlemskap för de som önskar att ha tillgång till rummet. Dessa kommer att gemensamt ansvara för ordningen. Enstaka användartillfällen kan bokas hos vicevärd. Stämman röstar för "medlemskap" och styrelsen kommer att fastställa avgiften.

§ 23. Sophantering Medlemmarna uppmärksammas om försämring i sophanteringen. Personlig guidning av nyinflyttade medlemmar behöver vara mer genomgående. Frågan berörde många.

§ 24. Övriga frågor Bland övriga frågor diskuteras den inre fonden. Styrelsen efterfrågr vägledande opinion om borttagandet av tujabuskar vid miljöhuset - 23 röstade för att behålla växter och beskära dessa lägre. Medlemmarna berättar om störande beteende från grannar som hyr i andra hand. Man uttrycker önskemål att informera nyinflyttade medlemmar om trivselregler och sopsorteringen på språk som de behärskar bäst.

§ 25. Avslutning Stämmoordförande förklarar stämman avslutad. Vid protokollet: Olga Pozdeeva, sekreterare Justeras av: Klas Thorberg, stämmoordförande Bo Hedlund, justerare 1 Bodil Mårtenson Hagbranth, justerareInfo:
Byggnaderna är under årens lopp väl underhållna med bland annat:
Plåtfasad, fjärrvärme, kabelTV, stambyte och stora utbyggda balkonger.

Parkeringsregler för Brf Gråbo

Parkering framför husen är inte tillåten, varken före eller efter entréerna.
Är de sex P-platserna upptagna skall bilen parkeras på närliggande gator.
Det är inte tillåtet att parkera framför eller bakom parkeringsrutorna och
därvid utöka parkeringsplatsen.

Transport för i- och avlastning är tillåten.
Kör försiktigt på gården. Här finns små barn och gamla med rörelsehinder.
Dessa regler är till för att underlätta för sjuktransporter och utryckningsfordon.
Om alla följer dessa regler, kommer det att bli lugnare på gården.Bidra med mer historia!

Lägg ett brev i 6ans brevlåda eller mejla in din kunskap om Gråbo.

Märk brevet med "För Gråbosidan" så ska redaktionen se vad vi tar med.