AVFALLSHANTERING

2010-02-02 | Av: Styrelsen

Med början sommaren 2009 infördes ny hantering av hushållsavfall.
Kommunens krav och önskan att framställa biogas av det organiska
avfallet gjorde att vi nödgades införa nya rutiner för sophanteringen.

Nu gäller att samtliga hushåll har två avfallspåsar.
En i papper, avsedd för organiskt matavfall. En annan för brännbart hushållsavfall.

Sopnedkasten har stängts och man får åka ner till källaren, där två nya
luckor har öppnats för respektive fraktion.
Info har sänts ut av kommunen till samtliga hushåll.

I samma källare finns dessutom kärl för återvinning av tidningar och
förpackningar av kartong, plast eller plåt. Dessutom finns en "häck" för
elektronik. d.v.s. allt som är försett med sladd e.dyl.

I miljöhuset (vid lekplatsen) finns igloos för glas samt plats för batterier,
lysrör, glödlampor.

Övrigt avfall, s.k. byggavfall, textil e.dyl. får man transportera till
sortergården.

OBS! Mjuka och hårda plastförpackningarna får nu mera samlas in tillsammans i samma behållare.
Det insamlade materialet går sedan till materialåtervinning, det vill säga till nya plastprodukter.
Lägg alla förpackningar löst i behållaren.
Exempel på mjukplastförpackningar är bärkassar, plast-
påsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie- och film, innerpåsar
i t .ex. müslipaket och frigolit.

Källa: Jönköpings Kommun klicka här!

Sopsortering

2009-10-24 | Av: Jönköpings kommun

Varför ska vi sortera matavfall? Klicka här!

Sopsortering

2008-11-24 | Av: Krister

Alla förpackningar som lämnas in sorteras och återvinns till nästan 100%. Tänk på all den energi/mark/skog/pengar som skulle krävts för att göra nya förpackningar...

Det är billigare att slänga källsorterade sopor!

Lämna följande till återvinning:
Glas- (i miljöhuset mellan 8an och 10an)
Plast- och metallförpackningar (i resp. källare)
Tidningar (i resp. källare)
Textilier (närmsta klädinsamling uppe vid stationen)
Batterier (i miljöhuset mellan 8an och 10an)

Det du lämnar ska vara rent och torrt för att hindra dålig lukt, och ge bra kvalitet på den återvunna massan. Platta gärna till materialet så får det plats mera i behållarna.

Vilka förpackningar då´då´?

Pappersförpackningar

Förpackningar som minst till hälften består av papper, exempelvis pastakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp.
Tänk på att köra iväg för stora möbelemballage till miljöstation eller helst sortergård.

Tidningar och broschyrer lämnas i tidningsbehållaren.

Glas

Burkar och flaskor av glas. Färgat för sig och ofärgat för sig. Lock och kapsyler läggs i plast- eller metallåtervinningen.
Obs! Inte porslin eller keramik, då förstörs glasmassan. Glödlampor ska lämnas till miljöstation.

Metall

Konservburkar, aluminiumformar och -folie, värmeljus utan stearin, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler etc. Stora färgburkar lämnas på sortergården. Färgburkar med färgrester lämnas på miljöstationen.

Plast

Hårda plastförpackningar
Hårda förpackningar är t ex flaskor, burkar, lådor och dunkar. Detaljer som inte är av plast ska om möjligt tas bort. Lock och kapsyler av plast läggs lösa i behållaren, eftersom de är gjorda av en annan plastsort. Plastförpackningar som inte går in i behållaren lämnas på sortergård.
Mjuka förpackningar, som det går att knyckla ihop, läggs i samma behållare.

Batterier

Småbatterier, tidningspapper och textilier
Detta är inte förpackningar, men kan också sorteras ut och lämnas i särskilda behållare på återvinningsstationerna eller i vårt miljöhus.//källa: www.jonkoping.se